שירותים

 • פיתוח נופי במרחב הציבורי – רחובות, מתקני נופש/ספורט ופנאי. מוסדות ציבור.
 • פיתוח נופי במרחבי מגורים – מתחמי מגורים בבניה רוויה,
 • פיתוח נופי בתשתיות – הנדסה אזרחית כבישים, מחלפים, מסילות ברזל, מוקדי סיכון.
 • שימור ושיקום נופי בשטחים פתוחים – שיקום נחלים, מטמנות, תכניות אב לאיכות סביבה, מרחבים ביוספריים, טיפול במפגעים סביבתיים.
 • תוכניות אב ותב"עות לישובים ושטחים פתוחים – הכנת נספחים נופיים, בניית תכניות אסטרטגיות, תכנון מנחה של שטחים ציבוריים ושטחים פתוחים.
 • הגשת בקשות למימון פרויקטים בנוף וסביבה ממשרדי ממשלה וקרנות ציבוריות.

 

כל עבודות המשרד נעשות תוך דגש על תכנון בר קיימא

התמחויות

 • כתיבה והגשת דוחות מצב הסביבה State of the Environment Report.
 • סקרי שטחים פתוחים כולל רצף, איכות נופית סביבתית וניתוח ערכיות משאבי טבע, תרבות ונוף.
 • ניתוח השפעות סביבתיות של תשתיות ובינוי.
 • תכנון מוטה שימור מי נגר ומערכות ניקוז טבעיות ועירוניות –  שימור ושיקום ערוצים, מניעת מפגעיי סחף, מניעת זיהום מקורות מים, קציר-נגר עירוני, צמחית ערוצים, מערכות סינון וטיהור מקומיות סמי-מכאניות.
 • פיתוח קהילתי וחברתי בהיבטים סביבתיים "קהילה בריאה בסביבה בריאה".
 • מערכות חינוך ולמידה בנושאי סביבה וחברה.
 • בניה מותאמת אקלים.
 • השפעות סביבתיות של חקלאות ושימושי קרקע נלווים.