תב"עות ותכניות אב – עבודה בצוות רב תחומי בשיתוף הדוק של ציבור וגורמים שונים בעליי עניין. התכנון כולל הכנת סקרים נופיים, ניתוחי נתונים, כתיבת דוחות ומאמרים, ומתן ביטוי לתמונה השלמה בתכניות כלליות מצרפיות של ייעודי קרקע, מטרות פיתוח מוגדרות, מאפיינים חברתיים והיבטים אקולוגיים ונופיים.