אדריכלות נוף ותכנון סביבתי

עריכת נספח נופי לתכניות אב ותב”ע