top of page
גבעת ישיעהו מרכז הוכרה ליהדות צרפת מרחבים אדריכלות נוף תכנון סביבתי 00 .jpg

גבעת ישעיהו

תכנון מתחם הוקרה ליהדות צרפת במתחם היערני של קק"ל בגבעת ישעיהו, האתר משתלב בתכנון המתחם כולו, אך עומד בפני עצמו הן מבחינה צורנית והן מבחינת שימושים ותפקודים.

זיו כהן,
אפרת שחר

צוות התכנון

קרן קיימת לישראל

מזמין העבודה

גבעת ישיעיהו

מיקום

40 דונם

שטח התכנית

2011

שנת התחלת תכנון

גבעת ישיעהו מרכז הוכרה ליהדות צרפת מרחבים אדריכלות נוף תכנון סביבתי 00 .jpg
bottom of page