top of page
דרום טבריה2_edited.jpg

דרום טבריה

במסגרת החיפושים לעתודות קרקע להתפתחותה של העיר טבריה הוחלט על קידום תכנון לרובע חדש בן 14,000 יחידות דיור בשוליה המזרחיים של בקעת יבניאל, בשטח כולל של כ400 דונם.
במסגרת העבודה נעשו ניתוחים של השטח מבחינת נראות ונצפות, וערכי טבע. העבודה כללה בחינת חלופות והגעה לחלופה מומלצת של תכנון המרחב והמיקום של אזורי הבינוי השונים וייעודיהם, יחד עם מערך של שטחים ירוקים לטובת הציבור. 

אפרת שחר,  ספיר ציון.

צוות התכנון

פרחי צפריר אברהמי קלימשטיין לוי בע"מ.

מזמין העבודה

טבריה

מיקום

400 דונם.

שטח התכנית

2017

שנת התחלת תכנון

דרום טבריה2.jpg
bottom of page