top of page
כביש 3 - כפר סילבר - קרית מלאכי 1_.jpg

הרחבת כביש 3
קרית מלאכי - כפר סילבר

הרחבת כביש 3 מקרית מלאכי לכפר סילבר יחד עם שבילי אופניים, טיפול במפגעים, שימור נופי, שיקום בתי גידול וחברת צמחיה מקומית, לעידוד מגוון מינים ביולוגי.

אפרת שחר,
זיו כהן

משרד הבינוי והשיכון

מוא"ז
באר טוביה

צוות התכנון

מזמין העבודה

מיקום

--

שטח התכנית

2013

שנת התחלת תכנון

כביש 3 - כפר סילבר - קרית מלאכי 1_.jpg
bottom of page