top of page
Star_Entrance_Square.jpg

כוכבי המדבר

כוכבי המדבר הינו כפר נוער חדשני עבור מנהיגות ומצוינות בחברה הבדואית הממוקם בצומת קמה.
שטח הפרויקט 60 דונם והוא כולל בתוכו בית ספר שש-שנתי לכיתות ז'-יב', חממה חברתית לכיתות יג', פנימייה לבנים ולבנות, חדר אוכל, בית תפילה, כיכר התכנסות מרכזית, מגורי עובדים, תיאטרון פתוח ושטחי חקלאות חינוכית.
את בית הספר והפנימייה חוצה שדרה פתוחה מרכזית שלאורכה ממוקמות פינות ישיבה, שהייה וספורט, ומקשרת בין הכיכר המרכזית לבין התיאטרון הפתוח. בפרויקט זה הושם דגש מיוחד על צרכיו של הנוער הבדואי בהתאם למסורות החברה הבדואית והעולם המשתנה. 

אדריכלות: פלסנר אדריכלים
הדמיות: פלסנר אדריכלים

אפרת שחר, ספיר ציון שוורץ

צוות התכנון

עמותת כוכבי המדבר

מזמין העבודה

מועצה אזורית 
שדות נגב

מיקום

60 דונם

שטח התכנית

2018

שנת התחלת תכנון

Star_Entrance_Square.jpg
bottom of page