top of page
מתחם אמטל רחובות פיתוח נופי גינות בשכונות מגורים מרחבים אדריכלות נוף 001.jpg

מתחם אמטל רחובות

נספח נופי לתב"ע המציע להפוך את יעוד השטח הנוכחי מתעשייה, למתחם מעורב של מגדלי מגורים, מסחר ותעסוקה.
בנוסף, הפרויקט כלל הפרדה מפלסית מעל מסילת ברזל, קישוריות לתחנת רכבת ומערך דרכים עירוני ענף.
שטח פיתוח  30 דונם

זיו כהן
יפעת מנקוביץ

צוות התכנון

אמפא נדל"ן

מזמין העבודה

רחובות

מיקום

30 דונם

שטח התכנית

2012

שנת התחלת תכנון

מתחם אמטל רחובות פיתוח נופי גינות בשכונות מגורים מרחבים אדריכלות נוף 001.jpg
bottom of page