top of page
תכנית ראשית מתחם כולו.jpg

מתחם D

תכנון שכונה חדשה בת 1718 יח"ד בראש העין.
התכנון כלל שצ"פים, פארק שכונתי, מעברים ציבוריים ורחובות, ומקטע של פארק עירוני.
שטח התכנית 305 דונם.
במסגרת הכנת תכנית הבינוי לשכונה נבחנה התב"ע המאושרת של המתחם והוחלט לבצע שינוי תב"ע לצורך תוספת שבילי אופניים, הגדלת שטחי השצפים בשכונה והגדלת שטחי מסחר.

בעדכון התב"ע ניתן דגש ליצירת מערכת שטחים פתוחים כוללת, המציעה פריסה נכונה של  שבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים ויצירת מדרג נכון של שצ"פים פנים שכונתיים ושצ"פ שכונתי מרכזי.

אדריכלות: נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בע"מ

אפרת שחר, זיו כהן, גלעד שקד

צוות התכנון

עירית ראש העין

מזמין העבודה

ראש העין

מיקום

304.9 דונם

שטח התכנית

2016

שנת התחלת תכנון

תכנית ראשית מתחם כולו.jpg
bottom of page