top of page

מתחמי מגורים

מתחמי מגורים נחלקים למתחמים יזמיים של חברות בנייה וקבלנים
ומתחמי דיור שיוזמת הממשלה. 

אדריכלות הנוף בפרויקטים יזמיים מתמקדת בתכנון מפורט לפי הנחיות הרשות המקומית והטמעת הדרישות של היועצים ודיסציפלינות הבניין השונות בפיתוח.
מרבית הפרויקטים מסוג זה בישראל נבנים על גבי חניונים תת קרקעיים ובצפיפות תשתיות רבה. היכולת לשלב בפרוייקט את כל צרכי המשתמש יחד עם נטיעת עצים ויצירת שטחים ירוקים חיוניים הינה מאתגרת ביותר. 

פרויקטים של שכונות מגורים שלמות עבור גורמי ממשל, כמו חברה כלכלית או משרד השיכון והבינוי כוללות תכנון החל מרמת התב"ע, הכנת נספח פיתוח 1:500,
ועד התכנון למכרז ותכנון מפורט של רחובות, שטחים ציבוריים פתוחים,
מבני ציבור, טיילות ופארקים אזוריים.

bottom of page