top of page
נחל חסד  פארק טבע עירוני מרחבים אדריכלות נוף תכנון סביבתי 33.jpg

נחל חסד

שיקום שטחים מופרים בערוץ נחל חסד, מתחום העיר ועד גבול השיפוט במדבר יהודה. התכנון כלל הליך שיתוף ציבור ותוצאותיו הם חיבור נגישותי בין ראש הנחל לערוצו התחתון, הקמת פארק מדברי בראש הנחל המקשר בין הטבע הפתוח לבין הפארק העירוני העתידי בתכנונו של מר צבי דקל.  בצד תכנון לשימור ערכי הטבע ובתי גידול טבעיים, התכנון דאג לספק לתושבי הסביבה תשתית נעימה ויפה לטיול, לימוד ושהייה.

זיו כהן,
שלמה מישרים

רשות ניקוז ים המלח,
עיריית ערד

ערד

צוות התכנון

מזמין העבודה

מיקום

220 דונם

שטח התכנית

2012

שנת התחלת תכנון

נחל חסד  פארק טבע עירוני מרחבים אדריכלות נוף תכנון סביבתי 33.jpg
bottom of page