v4-3_pp.jpg

עיר היין אשקלון

תכנון מתחם מגורים. כ 240 יח"ד ב 6 בנינים,  בשכונה החדשה עיר היין באשקלון. התכנון כלל בין היתר הסדרת חניות, אזורי פינוי אשפה, כניסות וגינון על תקרת חניון.

הילה יגור,
גלעד שקד

אייל פרץ
יזמות ונדל"ן בע"מ

אשקלון

צוות התכנון

מזמין העבודה

מיקום

9.5 דונם

שטח התכנית

2017

שנת התחלת תכנון

v4-3_pp.jpg