top of page
שביל אופניים עמק איילון מרחבים אדריכלות נוף ותכנון סביבתי_edited.jpg

שביל אופנים עמק אילון

תכנון נופי לשדרת העיר הראשית, שינוי בחתכי הרחוב והטמעת שביל אופנים רציף, כולל תיאום התנועה, התשתיות, כולל שיפור שיקום והחלפת גינון ופרטי רחוב.  

זיו כהן,
אפרת שחר

צוות התכנון

ערית שהם
מחלקת הנדסה

מזמין העבודה

מועצה מקומית שהם

מיקום

40 דונם

שטח התכנית

2015

שנת התחלת תכנון

שביל אופניים עמק איילון מרחבים אדריכלות נוף ותכנון סביבתי_edited.jpg
bottom of page