top of page
אדריכלות נוף-תב_ע-אור יהודה-תמל 1046-בר אוריין-פארק עירוני-מי נגר-נחל איילון-19.jpg

תמ"ל 1046

תכנית להתרחבות העיר אור יהודה לכיוון דרום הכוללת שכונת מגורים ומתחם תעסוקה.
התכנית הינה חלק ממפעל ניקוז ארצי "המסילה הרביעית באיילון" במסגרתה נחפרים כ 2 מליון מ"ק אדמה ליצירת אגני השהייה, ובמקביל להעלאת מפלסי השכונה העתידית למניעת הצפות.
 
התכנית אימצה בשטחה את תכנית 5-9529 פארק נחל איילון, שגובשה על ידי רשות ניקוז ירקון: פארק מטרופוליני בעל חשיבות אזורית רחבה, אשר עתיד לתת מענה לשירותי תרבות, פנאי ונופש לצד שירותי מערכת אקולוגית וניהול מים ברמה האזורית
תכנית זו נמצאת כיום בשלבי תכנון מתקדמים.

אדריכלות: מגורים – עירית ודרור אדריכלים 
תעסוקה – בר-אוריין אדריכלים
הדמיות: בר-אוריין אדריכלים

זיו כהן, גלעד שקד,
ספיר ציון שוורץ

עירית אור יהודה

צוות התכנון

מזמין העבודה

אור יהודה

מיקום

1700 דונם

שטח התכנית

2019

שנת התחלת תכנון

אדריכלות נוף-תב_ע-אור יהודה-תמל 1046-בר אוריין-פארק עירוני-מי נגר-נחל איילון-19.jpg
bottom of page